Raport ESG
2020

gri

Indeks GRI

GRI
  • 102-55
Numer wskaźnika Nazwa wskaźnika Miejsce w raporcie
Profil organizacji
102-1 (2016) Nazwa organizacji
102-2 (2016) Opis działalności organizacji, główne marki, produkty i/lub usługi
102-3 (2016) Lokalizacja siedziby głównej organizacji
102-4 (2016) Lokalizacja działalności operacyjnej
102-5 (2016) Forma własności i struktura prawna organizacji
102-6 (2016) Obsługiwane rynki
102-7 (2016) Skala działalności
102-8 (2016) Dane dotyczące pracowników oraz innych osób świadczących pracę na rzecz organizacji
102-9 (2016) Opis łańcucha dostaw
102-10 (2016) Znaczące zmiany w raportowanym okresie dotyczące rozmiaru, struktury, formy własności lub łańcucha wartości
102-11 (2016) Wyjaśnienie, czy i w jaki sposób organizacja stosuje zasadę ostrożności
102-12 (2016) Zewnętrzne, przyjęte lub popierane przez organizację ekonomiczne, środowiskowe i społeczne deklaracje, zasady i inne inicjatywy
102-13 (2016) Członkostwo w stowarzyszeniach i organizacjach
Strategia
102-14 (2016) Oświadczenie kierownictwa najwyższego szczebla
Etyka i uczciwość
102-16 (2016) Wartości organizacji, kodeks etyki, zasady i normy zachowań
102-17 (2016) Mechanizmy umożliwiające uzyskanie porady dot. zachowań w kwestiach etycznych i prawnych oraz spraw związanych z integralnością organizacji
Ład korporacyjny
102-18 (2016) Struktura nadzorcza organizacji wraz z komisjami podlegającymi pod najwyższy organ nadzorczy
102-22 (2016) Skład najwyższego organu zarządczego oraz jego komitety
102-23 (2016) Przewodniczący najwyższego organu zarządczego
102-32 (2016) Rola najwyższego organu zarządczego w raportowaniu kwestii zrównoważonego rozwoju
Zaangażowanie interesariuszy
102-40 (2016) Lista grup interesariuszy angażowanych przez organizację raportującą
102-41 (2016) Pracownicy objęci umowami zbiorowymi
102-42 (2016) Podstawy identyfikowania i selekcji interesariuszy angażowanych przez organizację
102-43 (2016) Podejście do angażowania interesariuszy włączając częstotliwość angażowania według typu i grupy interesariuszy
102-44 (2016) Kluczowe tematy i problemy poruszane przez interesariuszy oraz odpowiedź ze strony organizacji, również poprzez ich zaraportowanie
Praktyka raportowania
102-45 (2016) Ujęcie w raporcie jednostek gospodarczych ujmowanych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym
102-46 (2016) Proces definiowania treści raportu
102-47 (2016) Zidentyfikowane istotne tematy
102-48 (2016) Wyjaśnienia dotyczące efektów jakichkolwiek korekt informacji zawartych w poprzednich raportach z podaniem powodów ich wprowadzenia oraz ich wpływu (np. fuzje, przejęcia, zmiana roku/okresu bazowego, charakteru działalności, metod pomiaru)
102-49 (2016) Znaczne zmiany w stosunku do poprzedniego raportu dotyczące zakresu, zasięgu lub metod pomiaru zastosowanych w raporcie
102-50 (2016) Okres raportowania
102-51 (2016) Data publikacji ostatniego raportu
102-52 (2016) Cykl raportowania
102-53 (2016) Dane kontaktowe
102-54 (2016) Wskazanie czy raport sporządzono zgodnie ze Standardem GRI w opcji Core lub Comprehensive
102-55 (2016) Indeks GRI
102-56 (2016) Polityka i obecna praktyka w zakresie zewnętrznej weryfikacji raportu
Zgodność, przeciwdziałanie korupcji i zachowania antykonkurencyjne
103-1 (2016) Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń
103-2 (2016) Podejście do zarządzania i jego elementy
103-3 (2016) Ewaluacja podejścia do zarządzania
205-1 (2016) Działania przeanalizowane pod kątem korupcji
205-2 (2016) Szkolenia dla pracowników i kadry menedżerskiej poświęcone politykom i procedurom antykorupcyjnym
205-3 (2016) Potwierdzone przypadki korupcji i działania podjęte w odpowiedzi na nie
206-1 (2016) Podjęte działania prawne w dotyczące zachowań antykonkurencyjnych oraz praktyk łamania regulacji antymonopolowych
307-1 (2016) Niezgodność z prawem i regulacjami w kwestiach środowiskowych
419-1 (2016) Niezgodność z przepisami i regulacjami w obszarze społecznym i gospodarczym – wartość pieniężna istotnych kar z tytułu niezgodności z prawem i regulacjami dotyczącymi dostawy i użytkowania produktów i usług
Zasoby, energia, woda, ścieki i odpady
103-1 (2016) Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń
103-2 (2016) Podejście do zarządzania i jego elementy
103-3 (2016) Ewaluacja podejścia do zarządzania
301-1 (2016) Materiały według wagi i objętości
302-1 (2016) Zużycie energii w organizacji
302-4 (2016) Ograniczenie zużycia energii
303-3 (2018) Pobór wody
306-2 (2016) Odpady według typu i sposobu zagospodarowania
Emisje
103-1 (2016) Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń
103-2 (2016) Podejście do zarządzania i jego elementy
103-3 (2016) Ewaluacja podejścia do zarządzania
305-1 (2016) Bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych (zakres 1)
305-2 (2016) Pośrednie emisje gazów cieplarnianych (zakres 2)
305-3 (2016) Inne pośrednie emisje gazów cieplarnianych (zakres 3)
305-4 (2016) Intensywność emisji gazów cieplarnianych
305-5 (2016) Ograniczenia emisji gazów cieplarnianych
Ocena środowiskowa i społeczna dostawców
103-1 (2016) Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń
103-2 (2016) Podejście do zarządzania i jego elementy
103-3 (2016) Ewaluacja podejścia do zarządzania
308-1 (2016) Nowi dostawcy, którzy zostali zweryfikowani przy wykorzystaniu kryteriów środowiskowych
414-1 (2016) Odsetek nowych dostawców, którzy zostali poddani ocenie wg kryteriów społecznych
Zatrudnienie, szkolenia i edukacja pracowników
103-1 (2016) Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń
103-2 (2016) Podejście do zarządzania i jego elementy
103-3 (2016) Ewaluacja podejścia do zarządzania
401-1 (2016) Łączna liczba i odsetek nowych pracowników zatrudnionych oraz łączna liczba odejść w okresie raportowania
401-2 (2016) Świadczenia dodatkowe (benefity) zapewniane pracownikom pełnoetatowym
404-1 (2016) Liczba godzin szkoleniowych w roku przypadających na pracownika według struktury zatrudnienia
404-2 (2016) Programy rozwoju kompetencji zawodowych
404-3 (2016) Odsetek pracowników podlegających regularnym ocenom jakości pracy i przeglądom rozwoju kariery zawodowej, według płci i kategorii zatrudnienia
Zdrowie i bezpieczeństwo
103-1 (2016) Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń
103-2 (2016) Podejście do zarządzania i jego elementy
103-3 (2016) Ewaluacja podejścia do zarządzania
403-1 (2018) System zarządzania zdrowiem i bezpieczeństwem pracowników
403-2 (2018) Procesy identyfikacji zagrożeń, ocena ryzyka oraz badania wypadków
403-3 (2018) Jednostka odpowiadająca za zarządzanie bezpieczeństwem pracy
403-4 (2018) Udział pracowników, konsultacje i komunikacja w kwestiach bezpieczeństwa pracy
403-5 (2018) Szkolenia pracowników w zakresie bezpieczeństwa pracy
403-6 (2018) Promocja zdrowia wśród pracowników
403-7 (2018) Profilaktyka i ograniczanie zjawisk i zdarzeń zawodowych wpływających na zdrowie i bezpieczeństwo pracowników
403-9 (2018) Wskaźnik urazów związanych z pracą
Różnorodność i równe traktowanie oraz przeciwdziałanie dyskryminacji
103-1 (2016) Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń
103-2 (2016) Podejście do zarządzania i jego elementy
103-3 (2016) Ewaluacja podejścia do zarządzania
405-1 (2016) Skład ciał nadzorczych i kadry pracowniczej w podziale na kategorie pracowników według płci, wieku, przynależności do mniejszości oraz innych wskaźników różnorodności
405-2 (2016) Stosunek podstawowego wynagrodzenia mężczyzn do wynagrodzenia kobiet według zajmowanego stanowiska
406-1 (2016) Całkowita liczba przypadków dyskryminacji
Marketing i oznakowanie
103-1 (2016) Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń
103-2 (2016) Podejście do zarządzania i jego elementy
103-3 (2016) Ewaluacja podejścia do zarządzania
417-3 (2016) Całkowita liczba przypadków niezgodności z regulacjami i dobrowolnym kodeksami regulującymi kwestie komunikacji marketingowej
Prywatność klientów
103-1 (2016) Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń
103-2 (2016) Podejście do zarządzania i jego elementy
103-3 (2016) Ewaluacja podejścia do zarządzania
418-1 (2016) Całkowita liczba uzasadnionych skarg dotyczących naruszenia prywatności klientów oraz utraty danych
(2020), (2018), (2016) - rok publikacji standardu

Wyniki wyszukiwania