Raport ESG
2020

gri

Wskaźniki raportowe

Istotność

W procesie tworzenia strategii zrównoważonego rozwoju firmy zostały uwzględnione istotne kwestie dla interesariuszy Allegro, które łączą problemy zidentyfikowane dla sektora handlu detalicznego, jak również branży technologicznej.

Opierając się na analizach, powstała matryca istotności, uwzględniająca, zarówno istotne wyzwania dla Allegro, jak i szanse i zagrożenia wynikające z trendów i zmian gospodarczych, środowiskowych i społecznych, które mają wpływ na pozycję konkurencyjną firmy, a także wymiary ekonomiczne, środowiskowe i społeczne, które są ważne dla interesariuszy, w tym inwestorów.

WYMIAR HANDEL IT SOFTWARE
Ekonomiczny Zarządzanie łańcuchem dostaw Zarządzanie relacjami z klientami
Zarządzanie marką Innowacje
Zarządzanie relacjami z klientami Bezpieczeństwo IT i dostępność systemu
Środowiskowy Ekoefektywność
Polityka środowiskowa i systemy zarządzania
Opakowania Strategia Klimatyczna
Społeczny
Przyciąganie i utrzymanie talentów
Rozwój kapitału ludzkiego
Prawa Człowieka
 
W oparciu o RobecoSAM i analizę ESG
GRI
  • 102-47

Na podstawie istotnych tematów zidentyfikowanych przez interesariuszy oraz tematów zidentyfikowanych jako istotne w ramach procesu opracowywania strategii zrównoważonego rozwoju Allegro na lata 2020-2023 została zdefiniowana lista istotnych tematów, które powinny zostać uwzględnione w raporcie. W poszczególnych rozdziałach opisaliśmy stosowane przez nas podejście zarządcze względem obszarów, w których identyfikujemy swój istotny wpływ, z wyłączeniem tematów ogólnospołecznych i ogólnoekonomicznych, dla których granice istotności wykraczają poza naszą organizację.

Temat Rozdział w raporcie
Edukacja i rozwój pracowników
Zdrowie i bezpieczeństwo pracowników
Dobrobyt pracowników (well-being)
Nowe formy pracy (praca zdalna itp.)
Rozwój gospodarczy kraju
Zatrudnienie i tworzenie miejsc pracy
Cyfryzacja
Prywatność klientów
Bezpieczeństwo danych klientów
Odpowiedzialna komunikacja marketingowa
Przedsiębiorczość
Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw
Zielona logistyka
Wykorzystanie surowców do produkcji opakowań
Zużycie energii
Zarządzanie odpadami
Zrównoważona konsumpcja
Świadomość środowiskowa społeczeństwa
Różnorodność i równe traktowanie
Przeciwdziałanie dyskryminacji
Wykluczenie cyfrowe
Prawa człowieka
Działalność społeczna i charytatywna
Jakość edukacji / przygotowanie młodych ludzi do wejścia na rynek pracy
Zdrowie i bezpieczeństwo klientów
Oznakowanie produktów
Zrównoważone łańcuchy dostaw (odpowiedzialność społeczna i środowiskowa dostawców)

Wskaźniki własne

SFDR (ang. Sustainable Finance Disclosures Regulation)

TCFD (ang. Task Force on Climate-related Financial Disclosures)

  Miejsce w raporcie
Zarządzanie
A. Nadzór zarządu nad kwestiami szansami i ryzykami związanymi z klimatem
B. Rola kadry zarządzającej w ocenie i zarządzaniu szansami i ryzykami związanymi z klimatem
Strategia
A. Ryzyka i szanse związane z klimatem zidentyfikowane przez organizacje w krótkim, średnim i długim horyzoncie czasowym
B. Wpływ szans i ryzyk związanych z klimatem na działalność biznesową, strategię i plany finansowe w krótkim, średnim i długim horyzoncie czasowym
C. Odporność strategii organizacji, biorąc pod uwagę różne scenariusze klimatyczne, w tym wzrost temperatury 2°C lub mniej
Ryzyko
A. Proces identyfikacji i oceny ryzyk i szans związanych z klimatem
B. Proces zarządzania ryzykami klimatycznym
C. Jak proces zarządzania ryzykami klimatycznymi jest włączony w całościowy proces zarządzania ryzykiem w organizacji
Cele i mierniki
A. Cele i mierniki wykorzystywane przez organizację do oceny szans i ryzyk klimatycznych, zgodnie ze strategią i procesem zarządzania ryzykiem
B. Emisje gazów cieplarnianych dla zakresu 1, 2 i 3 oraz powiązane ryzyka
C. Cele ustanowione przez organizację dla zarządzania ryzykami i szansami związanymi z klimatem oraz osiągnięte wyniki/ poziom realizacji celów

Wytyczne do raportowania ESG Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) oraz Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR, ang. European Bank for Reconstruction and Development, EBRD)

Środowisko (E) Environmental Miejsce
w raporcie
Społeczeństwo (S) Social Miesjce
w raporcie
Ład Korporacyjny (G) Governance Miejsce
w raporcie
M – Minimum S – Sektorowe
E-M1 Emisje gazów cieplarnianych S-M1 Różnorodność w organach nadzorczych G-M1 Struktura organów zarządczych
E-M2 Zużycie energii S-M2 Wskaźnik równości wynagrodzeń G-M2 Kodeks etyczny
E-M3 Ryzyka i szanse związane z klimatem S-M3 Rotacja zatrudnienia G-M3 Polityka antykorupcyjna
E-S1 Intensywność emisji gazów cieplarnianych S-M4 Wolność zrzeszania się i negocjacji zbiorowych G-M4 Mechanizm zgłaszania naruszeń
E-S3 Zużycie wody S-M5 Polityka praw człowieka G-S1 Polityka ochrony danych
S-M6 Procedury należytej staranności dot.
S-S1 Bezpieczeństwo i higiena pracy

10 zasad Global Compact [GC]

    Miejsce w raporcie
Prawa człowieka

GC1: przestrzeganie i wspieranie ochrony międzynarodowo uznanych praw człowieka
GC2: eliminowanie wszelkie przypadki łamania praw człowieka przez firmę
Standardy pracy GC3: popieranie wolności zrzeszania się i w praktyce uznawanie prawa do zbiorowych negocjacji
GC4: wspieranie eliminacji wszelkich form niewolnictwa i pracy przymusowej
GC5: przyczynianie się do faktycznego zniesienia pracy dzieci
GC6: przeciwdziałanie dyskryminacji w sferze zatrudnienia
Ochrona środowiska GC7: wspieranie zapobiegawcze podejście do problemów środowiska naturalnego
GC8: podejmowanie inicjatyw propagujących większą odpowiedzialność środowiskową
GC9: wspieranie rozwoju i upowszechniania technologii przyjaznych środowisku
Przeciwdziałanie korupcji GC10: przeciwdziałanie korupcji we wszystkich jej formach, w tym łapówkarstwu i wymuszeniom

Wyniki wyszukiwania