Raport ESG
2020

Rozwijamy nasze działania zgodnie ze zrównoważonym rozwojem

Allegro.pl to serwis dostępny w przestrzeni cyfrowej, ale nasza działalność wpływa w rzeczywisty sposób na środowisko naturalne.

GRI
 • 103-1
 • 103-2
 • 103-3

Nasz wpływ na środowisko naturalne

W porównaniu np. do dużych zakładów przemysłowych, nasze negatywne oddziaływanie jest stosunkowo niewielkie – w ciągu roku emitujemy tyle gazów cieplarnianych, co rafineria w nieco ponad 14 godzin (około 0,6 dnia pracy rafinerii), według ich raportów niefinansowych oraz danych dotyczących emisji gazów cieplarnianych. Mimo to poważnie podchodzimy do kwestii środowiskowych i wpływu naszej działalności na zmiany klimatu. W Allegro są one coraz ważniejsze i mają istotny wpływ na podejmowane przez nas decyzje biznesowe.

Nasze cele środowiskowe opisane są w zatwierdzonej przez zarząd Strategii CSR i Zrównoważonego Rozwoju Allegro. Dążymy do tego, aby nasza działalność była bardziej przyjazna dla środowiska i budujemy nasz łańcuch wartości w transparentny, odpowiedzialny i zrównoważony sposób. Naszą ambicją jest ciągłe zmniejszanie naszego negatywnego wpływu na środowisko, w szczególności poprzez redukcję emisji. Doskonałym przykładem podejmowanych działań redukujących emisję jest kwestia wysyłki przesyłek. Na Allegro oferujemy naszym klientom wiele metod dostawy, które charakteryzują się różnym śladem węglowym. Obecnie najbardziej “zielonymi” metodami dostaw są: maszyny paczkowe i punkty odbioru. Dostawa kilkudziesięciu przesyłek w jedno miejsce i jednym transportem sprzyja ograniczeniu emisji spalin, powoduje zmniejszenie korków i hałasu. Nasi klienci mogą korzystać z sieci kilkudziesięciu tysięcy punktów odbioru w całej Polsce, dzięki temu mogą odbierać swoje przesyłki po drodze z pracy lub sklepu, ograniczając niepotrzebne przejazdy samochodem.

Kluczowe role i odpowiedzialności

TCFD/SFDR
 • Zarządzanie A
 • Zarządzanie B
GRI
 • 102-18

Rola Zarządu i kadry zarządzającej w kwestiach związanych ze zrównoważonym rozwojem oraz klimatem

Menedżerowie i pracownicy firmy

 • udział w tworzeniu i aktualizacji strategii,
 • zaangażowanie w realizację inicjatyw,
 • raportowanie postępów

 

Zespół CSR & sustainability

 • koordynacja realizacji strategii CSR
 • monitoring wyników oraz postępów w osiąganiu wyznaczonych celów
 • współpraca z zespołami projektowymi przy realizacji określonych działań / inicjatyw
 • raportowanie efektów działań i stopnia realizacji strategii oraz przygotowywanie raportów z realizacji strategii
 • komunikacja działań zarówno wewnętrznie, jak i zewnętrznie

Komitet Zarządczy ds. CSR & sustainability

 • akceptacja strategicznych kierunków i celów oraz rekomendacja zmian / działań
 • akceptacja raportów z realizacji Strategii CSR Allegro
 • nadzór nad integracją strategii i inicjatyw CSR z celami biznesowymi Allegro
 • wybór obszarów priorytetowych i długoterminowe planowanie strategiczne

 

Komitet Kierowniczy (CEO & Rada Dyrektorów)

Ryzyka związane ze środowiskiem i klimatem

Zgodnie z zaleceniami TFCD, w Allegro starannie mapujemy ryzyka klimatyczne, a nawet szerzej – środowiskowe. Proces identyfikacji, oceny i zarządzania ryzykami klimatycznymi jest elementem całościowego procesu zarządzania ryzykiem w Allegro.

Kadra zarządcza nadzoruje tematy związane ze zrównoważonym rozwojem oraz tematy związane z klimatem m.in. poprzez monitoring i nadzór nad strategią CSR&sustainability. Jednocześnie, ze względu na to, że ryzyka klimatyczne i środowiskowe podlegają zarządzaniu ryzykiem oraz Polityce zarządzania ryzykiem, wszyscy pracownicy Allegro są odpowiedzialni za identyfikację i raportowanie ryzyka. Rolą Rady Dyrektorów jest nadzór nad ryzykiem korporacyjnym, określenie zakresu zarządzania ryzykiem, określenie kierunków rozwoju systemu zarządzania ryzykiem, oraz ustalenie poziomów apetytu na ryzyko.

TCFD/SFDR
 • Strategia A
 • Strategia B
 • Strategia C
 • Ryzyko A
 • Ryzyko B
 • Ryzyko C
 • Cele i mierniki A
 • Cele i mierniki C
ESG
 • E-S3
GC
 • #7
 • #8
 • #9

W 2020 roku zidentyfikowaliśmy trzy bazowe ryzyka związane ze środowiskiem i klimatem, które mogą wpływać na naszą działalność. Jednocześnie w Allegro nie identyfikujemy tych ryzyk jako kluczowe i mające istotny wpływ na strategię naszego przedsiębiorstwa i nasze plany finansowe. W 2020 roku w organizacji nie mieliśmy przygotowanych scenariuszy klimatycznych – ich opracowanie oraz zarządzanie ryzykami środowiskowymi przewidziane jest w najbliższych latach wraz z rozwojem naszej firmy. W ramach tych prac zostaną także ustalone cele i miernik dla oceny i zarządzania ryzykami i szansami związanymi z klimatem

Ryzyka ESG, w tym środowiskowe i klimatyczne są częścią systemu zarządzania ryzykiem w firmie.

Zidentyfikowane ryzyka środowiskowe i klimatyczne
Nowe regulacje związane z transformacją środowiskową mogą nakładać kolejne obowiązki na firmy z sektora handlu detalicznego
Zmiany klimatu mogą potencjalnie doprowadzić do istotnych zmian w sposobie prowadzenia działalności, również na poziomie przychodów i kosztów.
Inicjatywy zmierzające do ograniczenia emisji dwutlenku węgla mogą przełożyć się na wzrost kosztów naszej działalności

Istotne tematy środowiskowe w strategii 2020-2023 oraz Europejskiego Zielonego Ładu

W związku z działalnością Allegro, w szczególności działalnością w zakresie sprzedaży detalicznej, podlegamy różnym obowiązkom w zakresie sprawozdawczości, recyklingu i innym obowiązkom wynikającym z prawa związanego z gospodarką opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Komisja Europejska rozważa aktualizację dyrektywy opakowaniowej w ramach Europejskiego Zielonego Ładu, którego celem jest osiągnięcie przez UE neutralności klimatycznej do 2050 r. Osiągnięcie tego celu będzie wymagało działań ze strony wszystkich sektorów gospodarki, w tym inwestycji w technologie przyjazne dla środowiska, wspierające innowacyjność przemysłu. Może to oznaczać nałożenie dodatkowych obowiązków na podmioty prowadzące handel detaliczny oraz ewentualnie na inne podmioty.

Zarządzanie ryzykiem klimatycznym wiąże się z porozumieniem paryskim, w którym rządy porozumiały się co do:

 • długoterminowego celu, jakim jest utrzymanie wzrostu średniej temperatury na świecie znacznie niższego niż 2°C powyżej poziomu sprzed epoki przemysłowej;
 • dążenia do tego, by ograniczyć wzrost do 1,5°C, gdyż znacznie obniżyłoby to ryzyko i skutki zmiany klimatu;
 • konieczności jak najszybszego osiągnięcia w skali świata punktu zwrotnego maksymalnego poziomu emisji – przy założeniu, że krajom rozwijającym się zajmie to dłużej;
 • doprowadzenia do szybkiej redukcji emisji zgodnie z najnowszymi dostępnymi informacjami naukowymi, aby osiągnąć równowagę między emisjami i pochłanianiem gazów cieplarnianych w drugiej połowie XXI wieku. [EC Porozumienie Paryskie]

Porozumienie paryskie, które przyjęto podczas konferencji klimatycznej w Paryżu (COP21) w grudniu 2015 r., jest pierwszym w historii uniwersalnym, prawnie wiążącym porozumieniem w dziedzinie klimatu. Do porozumienia paryskiego przystąpiło prawie 190 krajów, w tym Unia Europejska i jej państwa członkowskie.

UE formalnie ratyfikowała porozumienie 5 października 2016 r., co umożliwiło jego wejście w życie 4 listopada 2016 r. Aby porozumienie mogło wejść w życie, instrumenty ratyfikacji musiało złożyć co najmniej 55 krajów odpowiadających za co najmniej 55 proc. światowych emisji.

Biorąc pod uwagę analizy scenariuszowe przygotowane przez ekspertów badanie World Economic Forum, Global Risk Report 2020 w ramach oceny skutków zmian klimatycznych na biznes, w ciągu najbliższych 10 lat mogą mieć miejsce następujące zjawiska:

Extreme weather [+ALLEGRO]
Słabe dostosowanie się do zmian klimatycznych [+ALLEGRO]
Katastrofy naturalne [+ALLEGRO]
Utrata bioróżnorodności
Katastrofy środowiskowe spowodowane działalnością człowieka [+ALLEGRO]
Fałszowanie lub kradzież danych [+ALLEGRO]
Cyberataki [+ALLEGRO]
Kryzys wodny
Upadek globalnego ładu [+ALLEGRO]
Bańki spekulacyjne

Kategorie:  Gospodarcza   Geopolityczna   Środowiskowa  Społeczna   Technologiczna

[+ALLEGRO] – zaznaczone zagrożenia, które mogą wywrzeć wpływ na działalność firmy

Słabe dostosowanie się do zmian klimatycznych [+ALLEGRO]
Broń masowego rażenia
Utrata bioróżnorodności
Extreme weather [+ALLEGRO]
Kryzys wodny
Zakłócenia działania krytycznej infrastruktury IT [+ALLEGRO]
Katastrofy naturalne [+ALLEGRO]
Cyberataki [+ALLEGRO]
Katastrofy środowiskowe spowodowane działalnością człowieka [+ALLEGRO]
Choroby zakaźne [+ALLEGRO]

Kategorie:  Gospodarcza   Geopolityczna   Środowiskowa  Społeczna  Technologiczna

[+ALLEGRO] – zaznaczone zagrożenia, które mogą wywrzeć wpływ na działalność firmy

Oprócz ryzyk fizycznych, warto jeszcze wspomnieć o ryzykach transformacji, związanych z rosnącymi oczekiwaniami inwestorów oraz regulatorów w zakresie zrównoważonego rozwoju. Ze względu na swoją specyfikę działalności nie jesteśmy w stanie bezpośrednio zarządzać i odpowiadać na ryzyka fizyczne (zarówno niespodziewane: wynikających z ekstremalnych zjawisk pogodowych, takich jak susze, powodzie lub pożary, jak i chroniczne: wynikających z długofalowych procesów jak zmiany temperatury, czy podniesienie poziomu oceanów).

Ryzyka transformacji oraz sposób zarządzania nimi

Ryzyko transformacji Sposób zarządzania ryzykiem
ryzyko prawne i regulacyjne (ryzyko wynikające z obecnych lub nadchodzących regulacji)
 • prowadzimy stały monitoring projektów legislacyjnych, które mogą być istotne dla Allegro. W ramach naszych działań sprawdzamy czy mogą one wpłynąć na działalność Allegro i naszych partnerów.
 • bierzemy udział w konsultacjach i przekazujemy opinie na temat proponowanych rozwiązań
ryzyko technologiczne (np. konieczność inwestycji w innowacyjne technologie)
 • wszystkie nasze działania opieramy przede wszystkim na technologii, wykorzystując inwestycje w badania i rozwój, aby zwiększać skalę naszej działalności, przykładowo nakłady inwestycyjne (CAPEX) mają sięgnąć w 2021 roku 560-600 mln zł wobec 230 mln zł w 2020 r.
ryzyko rynkowe (wynikające z zmieniających się zachowań konsumentów, wzrostu kosztów surowców, itp.)
 • prowadzimy badania i analizy dotyczące preferencji klientów, stale monitorujemy ich wskaźnik rekomendacji netto (ang. net promoter score) (NPS)
 • grupa posiada długoterminowe umowy z wieloma zewnętrznymi dostawcami
 • monitorowane są również procesy związane z dostawami produktów i usług
ryzyko utraty wizerunku
 • Allegro w ramach wprowadzonej Strategii CSR&Sustainability pracuje nad zwiększaniem świadomości marki,
 • Allegro pozyskuje użytkowników oraz podnosi lojalność kupujących i sprzedawców, a także przewiduje, że w przyszłości będzie nadal przeznaczać znaczne kwoty na pozyskiwanie nowych i utrzymywanie dotychczasowych kupujących i sprzedawców
GRI
 • 102-22

Najwyższy organ zarządczy Allegro.eu – Rada Dyrektorów uwzględnia kwestie ESG w swoich obowiązkach nadzorczych. Kwestie ESG są omawiane na spotkaniach Rady Dyrektorów. W firmie powstał Komitet Zarządczy ds. CSR & Sustainability, w którego skład wchodzą: General Counsel and Corporate Affairs Director, Communications Director oraz Chief Security Officer. Z kolei Komitet Kierowniczy obejmuje CEO oraz Radę Dyrektorów. Obowiązki Komitetów opisane są powyżej.

Zgodnie z naszą strategia CSR i zrównoważonego rozwoju, stawiamy sobie ambitne cele, redukcję emisji CO2 oraz wdrożenie agendy klimatycznej w naszym łańcuchu dostaw i dostawach do klientów.

Magda Andrejczuk CSR Expert
GRI
 • 305-1
 • 305-2
 • 305-3
 • 305-4
 • 305-5
 • Wskaźnik własny
TCFD/SFDR
 • Wskaźnik
 • Wskaźnik
 • Wskaźnik
 • Wskaźnik
 • Cele i mierniki B
ESG
 • E-M1
 • E-M2
 • E-M3
 • E-S1
 • E-S3
GC
 • #7
 • #8
 • #9
Emisja GHG [w tonach CO2e][1] 2020 2019
Zakres 1 226,10 320,75
Zakres 2 (metoda location-based) 8 286,30 7 509,56
Zakres 2 (metoda market-based) 8 464,35 7 452,01
Zakres 3 3 046,33 2 809,84
Zakres 1+2+3 (metoda location-based) 11 558,73 10 640,15
Zakres 1+2+3 (metoda market-based) 11 736,78 10 582,60
[1]Gazy cieplarniane zidentyfikowane i uwzględnione w obliczeniach to CO2, CH4 i N2O, które zostały wyrażone jako ekwiwalent CO2. Nie zidentyfikowano biogenicznych emisji CO2. Jako rok bazowy przyjęto emisje z roku 2019. Źródłem wskaźników emisji były publikacje KOBIZE (Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami) dotyczące benzyny, oleju napędowego, gazu ziemnego, energii elektrycznej i ciepła. Dla innych źródeł emisji wykorzystano bazę danych DEFRA (Department of Environment, Food and Rural Affairs in the British Government) oraz bazę danych Ecoinvent 3.6. Współczynniki GWP przyjęto na podstawie Czwartego Raportu Oceny (AR4). Obliczenia przeprowadzono dla każdej jednostki zależnej, a wyniki skonsolidowano stosownie do kontroli operacyjnej. Uwzględniono 100% emisji z poszczególnych lokalizacji Grupy Allegro. Wielkość emisji z produkcji zużytej energii elektrycznej obliczono według dwóch metod: metody location-based oraz metody market-based. W przypadku metody location-based zastosowano średni wskaźnik emisji dla Polski. W metodzie market-based zastosowano wskaźniki dla dostawców energii dostępne w lutym 2021.

 

Źródło emisji GHG [w tonach CO2e] 2020 2019
Zakres 1
Gaz ziemny 190,92 226,84
Olej napędowy 14,18 4,20
Benzyna 21,00 48,71
Zakres 2
Energia elektryczna* 7 882,21 7 042,43
Ciepło 582,15 409,58
Zakres 3
Zakupione towary i usługi 340,99 188,20
Przetwarzanie sprzedanych produktów wycofanych z eksploatacji 6,41 3,29
Downstream – wynajęte aktywa 87,04 79,32
Działania związane z paliwami i energią nieuwzględnione w Zakresie 1 lub Zakresie 2 1 248,02 1 249,88
Odpady powstające podczas eksploatacji 4,93 0,23
Podróże służbowe 73,55 649,21
Downstream – transport i dystrybucja 1 285,38 639,70
Emisja całkowita 11 736,78 10 582,60
Emisja całkowita (w tonach CO2e) w stosunku do GMV (w mln PLN) 0,33 0,46
Emisja całkowita zakres 1+2 (w tonach CO2e) w stosunku do GMV (w mln PLN)
0,25 0,34
* Wartość energii elektrycznej (zakres 2) obliczona metodą market-based, wartość obliczona metodą location-based wynosi 7 212,37 t CO2e w 2020 r. oraz 7 099,98 t CO2e w 2019 r.

 

Obliczając ślad węglowy za 2020 r. posłużyliśmy się aktualnym wówczas wskaźnikiem KOBIZE 2018. Jednakże 23 grudnia 2020 r. Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami opublikował zaktualizowane wskaźniki emisyjności. Zgodnie z nimi suma z wielkość emisji w 2020 roku wyniosłaby w przypadku Allegro.eu 11 733,01 t CO2e (maket-based) oraz 11 063,18 t CO2e (location-based). W pierwszym przypadku zmiana wynosi do wskazanych powyżej danych -0,03%, w drugim zaś -4,29%.

GRI
 • 305-4

Mierzymy nasz wpływ na środowisko. W porównaniu do 2019 roku całkowita emisja GHG (obliczana metodą market-based) w przeliczeniu na GMV (w mln zł) zmniejszyła się w 2020 r. o 27,98%.

Spadek ten wynikał głównie z intensywnego wzrostu działalności operacyjnej przy zwiększonym zużyciu energii elektrycznej w serwerowniach. Biorąc pod uwagę wyłącznie emisję w porównaniu do poprzedniego roku, w roku 2020 emisja gazów cieplarnianych (GHG) (obliczana metodą market-based) wzrosła o 10,91%.

 • Emisje bezpośrednie w Zakresie 1 zmniejszyły się o 29,51% w wyniku mniejszego zużycia paliwa.
 • Emisje w Zakresie 2 wzrosły o 13,58% z powodu większego zużycia zakupionej energii elektrycznej.
 • Emisje w Zakresie 3 wzrosły o 8,42%, głównie z powodu większej liczby wysyłek i wprowadzenia na rynek większej liczby opakowań.

Redukujemy emisję CO2 poprzez:

działania redukujące emisje związane z dostawami zamówień Allegro
wprowadzenie centrum logistycznego dla firm sprzedających na Allegro
wprowadzenie opakowań wielokrotnego użytku
użycie energii odnawialnej
W praktyce
System wykorzystania ciepła odpadowego

W serwerowni, z której korzysta Allegro budowana jest instalacja fotowoltaiczna oraz system wykorzystania ciepła odpadowego. Wprowadzany Inteligentny system zarządzania energią umożliwi szacunkową redukcję emisji CO2 o ponad tysiąc ton rocznie.

W praktyce
Certyfikat BREEAM

BREEAM to międzynarodowy system, który zapewnia niezależną, zewnętrzną certyfikację oceny poszczególnych budynków, społeczności i projektów infrastrukturalnych pod kątem zgodności z zasadami zrównoważonego rozwoju. Warszawski biurowiec Q22, w którym znajduje się nasze biuro ma certyfikat BREEAM na poziomie „Excellent”. Budynek Pixel, czyli nasza siedziba główna w Poznaniu uzyskał certyfikat BREEAM na poziomie „Very Good”. W Pixelu zastosowano szereg rozwiązań proekologicznych, m.in.: zbiornik na wodę deszczową do podlewania roślin, rekuperator w instalacji wentylacyjnej, rozbudowany system umożliwiający bieżącą kontrolę temperatury i zużycia mediów, chłodnice dry-cooler dla agregatów chłodniczych, filtry wielokrotnego użytku, łąkę na dachu itp. W 2021 roku odbywają się zmiany naszych biur do nowych lokalizacji w Warszawie, Krakowie i Poznaniu. Zadbaliśmy, aby nowe budynki miały również certyfikat BREEAM.

GRI
 • 302-1
 • 302-4
 • 303-3
 • 301-1
 • 306-2

Wskaźniki środowiskowe

W Allegro nie prowadzimy sprawozdawczości energetycznej w podziale na odnawialne i nieodnawialne źródła energii.

Zużycie energii 2020 2019
Energia elektryczna [GJ] 38 301,20 35 297,50
Energia cieplna [GJ] 6 032,60 4 244,37
Gaz ziemny [GJ] – magazyn 3 445,61 4 092,44
Benzyna [GJ] 315,56 724,94
Olej napędowy [GJ] 191,60 609,99
Łączne zużycie energii [GJ] 48 286,57 44 969,24

 

Powyższe dane zostały zaktualizowane w odniesieniu do wartości paliw [GJ] i ON [GJ] oraz łącznej wartości energii elektrycznej [GJ] o wskaźnik właściwy dla mieszanki biopaliw (average biofuel blend), wobec wcześniejszego przelicznika dla paliw 100% mineralnych. Na poziomie łącznej wartości zużycia energii zmiany te wyniosły odpowiednio w stosunku do opublikowanego raportu niefinansowego za 2020 rok 0,05% w przypadku 2019 roku oraz 0,03% w przypadku 2020 roku.

Dane użyte do obliczeń śladu węglowego pochodzą z lutego 2021 r. Już po opublikowaniu raportu niefinansowego z danymi dotyczącymi śladu węglowego, w marcu 2021 r. otrzymaliśmy korektę dotyczącą zużycia energii w Poznaniu. Korekta obniżyła zużycie w październiku i listopadzie o 167 MWh, czyli 601,2 GJ, co stanowi 1,6% całkowitego zużycia energii elektrycznej.

Zużycie energii w roku 2020 wzrosło w porównaniu do roku 2019 o 3 317,32 GJ, tzn. o 7,38%. Wzrost ten był spowodowany większym zużyciem energii m.in. w centrach danych.

Woda wykorzystywana w Allegro pochodzi z miejskich sieci wodociągowych. Allegro nie używa wody do celów produkcyjnych.

Zużycie mediów 2020 2019
Energia elektryczna (w MWh) 10 639,22 9 763,99
Energia cieplna (w GJ) 6 032,60 4 244,37
Gaz ziemny (m3) – magazyn 94 296,82 111 754,36
Benzyna (l) 9 434,86 21 674,75
Olej napędowy (l) 5 304,48 16 887,84
Zużycie wody (m3) 4 627,03 9 771,57

 

Dane użyte do obliczeń śladu węglowego pochodzą z lutego 2021 r. Już po opublikowaniu raportu niefinansowego z danymi dotyczącymi śladu węglowego, w marcu 2021 r. otrzymaliśmy korektę dotyczącą zużycia energii w Poznaniu. Korekta obniżyła zużycie w październiku i listopadzie o 167 MWh (co stanowi 1,6% całościowego zużycia energii).

Materiały zakupione w biurach 2020 2019
Papier (ryzy) 2 438,00 3 080,00
Koperty [szt.] 70 000 190 000
Papier do drukarek [kg] 1 671,90 2 531,20
Opakowania zużyte w magazynie [tony] 2020 2019
Opakowania kartonowe – 70% papieru z recyklingu 234,85 117,05
Oryginalna folia stretch – bez recyklingu 48,80 22,40
Drewno półpaletowe 9,97 10,98
Wypełniacze foliowe w pełni podlegające recyklingowi, folia HDPE 7,30 3,50
Odpady 2020 2019
Odpady [t] 184,01 1,06
Opakowania z papieru i tektury poddane recyklingowi (magazyn i serwerownie) 146 bd
Opakowania z tworzyw sztucznych poddane recyklingowi (magazyn i serwerownie) 20 bd
Odpady segregowane (różne lokalizacje) 7 bd
Zmieszane odpady opakowaniowe (magazyn i serwerownie) 4 bd
Pozostałe odpady (różne lokalizacje) 6 bd
Odpady urządzeń elektrycznych i elektronicznych poddane utylizacji lub sprzedaży (serwerownie i biura) 1,01 1,06
Podróże służbowe 2020 2019
Podróże lotnicze [km] 292 295,00 3 047 158,00
Podróże kolejowe [km] 552 543,00 2 389 917,00
GRI
 • 307-1

W 2020 roku w Allegro nie zostały nałożone istotne kary finansowe oraz sankcje pozafinansowe za niezgodność z prawem lub regulacjami w kwestiach środowiskowych.

Wyniki wyszukiwania