Raport ESG
2020

W Allegro nie boimy się odpowiedzialności i zdajemy sobie sprawę ze skali oddziaływania naszej firmy. Nasz znaczący wpływ na rozwój polskiej gospodarki łączymy z wpływem społecznym i środowiskowym.

Marta Mikliszańska Head of Sustainability & Public Affairs

Strategia CSR i zrównoważonego rozwoju

Strategia CSR i zrównoważonego rozwoju na lata 2020-2023 kontynuuje nasze najważniejsze programy społeczne i edukacyjne. Silny nacisk kładziemy dodatkowo na kwestie środowiskowe. Motto strategii – #SustainableAllTogether (Wszyscy razem dla zrównoważonego rozwoju”) to wyraz naszej wiary, że dzięki współpracy z naszymi klientami, sprzedawcami, partnerami biznesowymi, pracownikami i pozostałymi interesariuszami możemy przyczynić się do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Strategia obejmuje 86 inicjatyw, które wspierają nasz odpowiedzialny i zrównoważony rozwój. Dla każdego z filarów Strategii wyznaczono konkretne cele i wskaźniki, które są regularnie monitorowane.

Filary naszej Strategii CSR i zrównoważonego rozwoju

filary_Obszar roboczy 1 filary_Obszar roboczy 1

Strategia została zatwierdzona i przyjęta przez Radę Dyrektorów. Wyniki jej realizacji są na bieżąco monitorowane i prezentowane kierownictwu, a także publikowane w raporcie ESG.

Cele strategiczne Allegro

Długoterminowe cele Allegro w zakresie zrównoważonego rozwoju obejmują towarzyszenie naszym klientom w dokonywaniu odpowiedzialnych wyborów, poprzez eksponowanie i promowanie produktów zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju:

 • Ułatwiamy wyszukiwanie produktów na Allegro.pl przy użyciu uczciwych i przejrzystych kryteriów.
 • Przygotowaliśmy specjalną przestrzeń, dzięki której osoby poszukujące produktów ekologicznych mogą łatwo znaleźć certyfikowane oferty. Chcemy również promować sprzedawców którzy mają je w swojej ofercie.

Chcemy również podnosić świadomość na temat najlepszych praktyk w zakresie opakowań i logistyki zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju i przekonać sprzedawców do stosowania opakowań ekologicznych.

Chcemy dostarczać zarówno sprzedawcom, jak i kupującym wiedzę i narzędzia do wprowadzenia do ich łańcuchów wartości zasad gospodarki o obiegu zamkniętym.

Kładziemy nacisk na edukację naszych sprzedawców i klientów na rozwijanej przez nas platformie e-learningowej Akademia Allegro.

Wprowadzamy coroczny monitoring emisji gazów cieplarnianych i program działań mających na celu osiągnięcie redukcji średniej emisji gazów cieplarnianych przypadającej na GMV.

ponad
22%
wartości ekologicznego rynku internetowego na Allegro w 2024 roku
2,5 miliona
przesyłek wysyłanych w ekologicznych opakowaniach miesięcznie do 2022 roku
dalsza
redukcja
emisji gazów cieplarnianych
co najmniej
75%
poziom wskaźnika zaangażowania pracowników

Cele SDGs realizowane w ramach Strategii CSR & zrównoważonego rozwoju

Zapewnić wszystkim edukację wysokiej jakości oraz promować uczenie się przez całe życie

Promować stabilny, zrównoważony i inkluzywny wzrost gospodarczy, pełne i produktywne zatrudnienie oraz godną pracę dla wszystkich ludzi

Budować stabilną infrastrukturę, promować zrównoważone uprzemysłowienie

Zapewnić wzorce zrównoważonej konsumpcji i produkcji

Podjąć pilne działania w celu przeciwdziałania zmianom klimatu i ich skutkom

GRI
 • 102-12

W październiku 2020 r. Allegro.pl dołączyło do inicjatywy Ministerstwa Rozwoju Pracy i Technologii „Partnerstwo na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju SDGs” podczas Krajowego Forum Interesariuszy Agendy 2030. Jest to platforma merytorycznej debaty, wymiany doświadczeń oraz nawiązywania współpracy między różnymi środowiskami. Jej celem jest zrównoważony rozwój oraz upowszechnianie wiedzy na ten temat. Partnerstwo na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju zainicjowano w 2017 r. Jest ono rozszerzane co roku o kolejne instytucje, biznes, organizacje – obecnie liczy już ponad 140 sygnatariuszy.

GRI
 • 102-12

Allegro.pl dołącza do Global Compact

W 2020 roku Allegro.pl dołączyło do Global Compact, inicjatywy Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych, zrzeszającej firmy oraz instytucje dla których zrównoważony rozwój jest istotny.

Przystępując do UN Global Compact firma zobowiązuje się podejmować działania na rzecz wdrożenia polityk i globalnych inicjatyw ONZ, w szczególności w obszarze ochrony środowiska i przeciwdziałania kryzysowi klimatycznemu. Jednocześnie jest to zobowiązanie firmy do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ustanowionych przez ONZ w ramach Agendy 2030.

Dołączenie do UN Global Compact, to dowód na to, że poważnie podchodzimy do strategii CSR&Sustainability i zobowiązań prośrodowiskowych. Edukujemy sprzedawców w tematach związanych ze zrównoważonym rozwojem i wdrażamy agendę klimatyczną w naszym łańcuchu dostaw.

Przeczytaj więcej o inicjatywie Global Compact ONZ

Global Compact inicjatywa, która zrzesza ponad 12 tys. firm oraz 3 tys. instytucji ze 160 krajów. Oznacza to, że Allegro dołącza do dużej społeczności międzynarodowej, gdzie dialog na temat zrównoważonego rozwoju jest niezwykle istotny.

GRI
 • 102-16
 • 103-1
TCFD/SFDR
 • Wskaźnik
 • Wskaźnik
 • Wskaźnik
ESG
 • G-M2
GC
 • #2
 • #6
 • #10

Etyka i wartości

W Allegro przestrzegamy najwyższych standardów etycznych i działamy w sposób transparentny. Od strony formalnej, nasz etyczny ekosystem tworzą: polityki, procedury i regulaminy, które są znane wszystkich pracownikom Allegro. Na straży przestrzegania Kodeksu Etyki stoi Komisja ds. Etyki, która zajmuje się m.in. badaniem i rozstrzyganiem zgłaszanych spraw związanych z jego ewentualnym złamaniem.

 • Dyrektor HR lub HR Business Partner
 • Dyrektor działu prawnego bądź prawnik przez niego wskazany
 • Dyrektor pionu, którego dotyczy zgłoszone naruszenie
 • Przedstawiciel pracowników wskazany przez reprezentację pracowników (jeśli zachodzi taka konieczność)
 • CSO (Chief Security Officer)
 • Politykę transparentności
 • Politykę przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi
 • Politykę w zakresie prawa konkurencji
 • Politykę przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
 • Politykę bezpieczeństwa
 • Procedury zgłaszania nieprawidłowości

Kodeks Etyki jest okresowo weryfikowany i cały czas dostępny dla pracowników.

W praktyce
Stay Safe / Stay Fair

Grupa Allegro wprowadziła obowiązkowe szkolenia z zakresu zapewnienia zgodności i etyki - Stay Safe / Stay Fair. Wszyscy nowi pracownicy zapoznają się z naszymi politykami podczas sesji obowiązkowego szkolenia podczas onboardingu. Dodatkowo opracowaliśmy również plan szkoleń i komunikacji dotyczących etyki i zapewnienia zgodności z normami, zaleceniami lub stosowanymi praktykami, który jest obecnie realizowany. Raz w roku wszyscy nasi pracownicy uczestniczą w szkoleniach poświęconych zasadom naszego Kodeksu Etyki oraz ochronie danych osobowych. Wykorzystujemy różne kanały do budowania świadomości tego, jak ważne jest etyczne działanie w naszej firmie: sesje e-learningowe, maile, platformę wewnętrzną (Intranet), spotkania, plakaty, konkursy i inne formy komunikacji.

Bycie firmą etyczną to także działanie zgodnie z literą prawa. W Allegro przestrzegamy prawa oraz na bieżąco monitorujemy zmiany w nim jak i w regulacjach branżowych do których to odpowiednio dostosowujemy swoje serwisy, polityki i procesy.

GRI
 • 102-17
ESG
 • G-M4

W Grupie Allegro działa system zgłaszania nieprawidłowości, zapewniający poufność oraz bezpieczeństwo osób zgłaszających, w tym ochronę przed działaniami odwetowymi. System jest otwarty i dostępny dla wszystkich zatrudnionych (zgłoszenia można składać również anonimowo przez specjalny formularz dostępny w internecie). Bazuje on na wytycznych dotyczących rozpatrywania skarg i zażaleń związanych z nieprzestrzeganiem Kodeksu Etyki. Do dyspozycji jest specjalna platforma internetowa, formularz na stronie oraz wyznaczony adres e-mail. Każdy przypadek jest rozpatrywany, a w przypadku zasadnych zgłoszeń, podejmowane są odpowiednie działania.

W 2020 roku odnotowaliśmy dwa zgłoszenia dotyczące Polityki Transparentności – obydwa zostały dokładnie zbadane i nie stwierdzono naruszenia przyjętych w politykach zasad.

Na prośby o poradę i pytania odpowiadamy na bieżąco.

Zgłaszanie skarg i zażaleń 2020 2019
Polityka w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i zwalczania finansowania terroryzmu oraz kontroli eksportu, a także podręcznik sankcji finansowych 0 0
Polityka transparentności 2 2
GRI
 • 103-2
 • 103-3
ESG
 • G-M3

W spółkach operacyjnych Grupy, wprowadziliśmy system zarządzania ładem korporacyjnym, ryzykiem i zapewnieniem zgodności, który obejmuje standardy postępowania, zapobiegania korupcji, przestrzegania prawa konkurencji, zapobiegania konfliktom interesów, ochrony informacji i danych, zapobiegania bezprawnej dyskryminacji oraz ochrony własności i know-how spółki.

Nasze działania obejmują nie tylko regulacje dotyczące Allegro, ale również zasady współpracy z dostawcami: polityki zakupowej oraz dodatkowych wymogów dla dostawców, m.in. kodeksu dla dostawców oraz dodatkowego formularza dla każdego tzw. Kluczowego Dostawcy (czyli dostawcy, którego roczny kontrakt przekracza 100 tys. zł). Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Finansów, spółki Grupy wprowadziły złożony proces weryfikacji przy wyborze dostawców. Weryfikacja dokumentów finansowych, dokumentów rejestracyjnych i poprawności rachunków bankowych umożliwia eliminację budzących wątpliwość usługodawców.

GRI
 • 205-2

Wszyscy pracownicy przechodzą obowiązkowe szkolenie z wszystkich najważniejszych polityk podczas sesji onboardingowej. Podpisują również oświadczenie, że będą przestrzegać zasad zawartych w politykach. Dodatkowo co roku przeprowadzamy obowiązkowe szkolenia dla wszystkich zatrudnionych pracowników.

GRI
 • 205-1
 • 205-3

W Allegro zdajemy sobie sprawę, że w procesie organizacji zakupów usług i produktów na potrzeby naszej firmy może wystąpić ryzyko korupcyjne. W związku z tym działalność działów odpowiedzialnych za zakupy jest analizowana pod kątem ryzyka korupcyjnego i objęta odpowiednim nadzorem antykorupcyjnym. W Allegro w 2020 roku nie wykryto żadnego przypadku korupcji.

GRI
 • 419-1

Zgodność z regulacjami antykonkurencyjnymi i antymonopolowymi oraz naruszających zbiorowe interesy konsumentów

Dbamy o najwyższą jakość i bezpieczeństwo produktów oferowanych na Allegro, a także jakość obsługi i dostaw. Ściśle współpracujemy z UOKiK i lokalnymi Rzecznikami Konsumenta. Specjalnie dla nich uruchomiliśmy adres e-mailowy, który ułatwia im kontakt z naszymi pracownikami.

W 2020 r. Allegro nie otrzymało kar pieniężnych ani sankcji z tytułu niezgodności z prawem i regulacjami dotyczącymi dostaw i użytkowania produktów i usług.

Bycie firmą etyczną to także działanie zgodnie z literą prawa. W Allegro przestrzegamy prawa oraz na bieżąco monitorujemy zmiany w nim, jak i w regulacjach branżowych, do których to odpowiednio dostosowujemy swoje serwisy, polityki i procesy.

Michał Wierucki "Zip" Chief Security Officer

Allegro.pl z tytułem Etyczna Firma!

Allegro.pl zostało nagrodzone tytułem Etyczna Firma 2020, przyznawanym wyróżniającym się firmom przez dziennik “Puls Biznesu” oraz PwC Legal. W 7. edycji prestiżowego konkursu “Etyczna firma” nagrodzono 12 firm wśród 116 zgłoszeń. Wymagające kryteria konkursu obejmowały zarówno zgodność z prawem i normami etycznymi, ale też szacunek do partnerów biznesowych, stosowanie zasad uczciwej konkurencji, tworzenie kultury zaufania i dobrych relacji między pracownikami, przeciwdziałanie oszustwom i nieprawidłowościom, w końcu angażowanie się w działalność na rzecz różnych grup interesariuszy. Konkurs podlega audytowi zewnętrznej firmy - PwC Legal.

GRI
 • 102-11
TCFD/SFDR
 • Ryzyko A
 • Ryzyko B
 • Ryzyko C
ESG
 • E-S3

Zarządzanie ryzykami niefinansowymi

W Allegro lubimy konkrety. Wszędzie tam, gdzie to możliwe mierzymy efekt naszych działań ESG, a wyniki otwarcie raportujemy. Rozumiemy, jak fundamentalne ma to znaczenie dla zaufania interesariuszy oraz oceny naszej firmy.

Obserwujemy z uwagą otoczenie prawne i społeczne – definiujemy ryzyka oraz przeciwdziałamy ich ewentualnym negatywnym następstwom dla naszej organizacji.

Rodzaj ryzyka Opis ryzyka
Ryzyko środowiskowe Chociaż wpływ sektora e-commerce na środowisko jest mniejszy niż tradycyjnych form handlu, mamy świadomość, że działalność Allegro wywiera negatywny wpływ na środowisko (np. emisja CO2, odpady opakowaniowe). Rozwijanie naszej działalności bez wdrażania programów redukcji emisji dwutlenku węgla i zużycia energii, a także bez podejmowania inicjatyw na rzecz zrównoważonego rozwoju, mogłoby przynieść negatywne skutki dla środowiska naturalnego. Nowe ramy regulacyjne związane z unijnym Zielonym Ładem i transformacją środowiskową mogą nakładać kolejne obowiązki na firmy z sektora handlu detalicznego, a być może także na inne podmioty. Zmiany klimatu, które obecnie obserwujemy, mogą potencjalnie doprowadzić do istotnych zmian w sposobie prowadzenia działalności, a także w poziomie przychodów i kosztów. Inicjatywy zmierzające do ograniczenia emisji dwutlenku węgla oraz rozwiązania technologiczne zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju, np. ekologiczne opakowania, mogą przełożyć się na wzrost kosztów naszej działalności.
Ryzyko społeczne Pogorszenie publicznego wizerunku lub reputacji Allegro w wyniku negatywnego rozgłosu może mieć niekorzystny wpływ na jej markę. Przypadki wycofania produktów z rynku, roszczenia z tytułu odpowiedzialności za produkt, naruszenia zasad społecznej odpowiedzialności biznesu, obecność podrobionych towarów naruszających warunki określone przez Allegro lub inne nieuczciwe działania na naszej platformie e-commerce, które nie zostaną wykryte przez narzędzia technologiczne przeciwdziałające oszustwom, mogą znacząco zaszkodzić reputacji i działalności Allegro. Skargi użytkowników lub negatywne opinie na temat stron internetowych Allegro, produktów, terminów dostaw, procesów zwrotów, warunków pracy jej pracowników (lub pracowników jej podwykonawców lub dostawców), przetwarzania danych użytkowników i praktyk w zakresie bezpieczeństwa lub obsługi klienta, w tym na platformach internetowych, takich jak blogi, rankingi internetowe, serwisy recenzenckie i portale społecznościowe, mogą mieć istotny negatywny wpływ na reputację Allegro i popularność naszych stron internetowych.
Ryzyko związane z prawami człowieka Mechanizmy kontroli i zapobiegania stosowane w ramach struktury compliance Allegro mogą okazać się niewystarczające, aby zapewnić odpowiednią ochronę przed wszelkimi naruszeniami praw człowieka, takimi jak nierówne traktowanie pracowników (np. przy rekrutacji, wynagradzaniu, szkoleniu i awansowaniu itd.) lub innymi naruszeniami, które mogą mieć miejsce w przypadku partnerów zewnętrznych i dostawców.
Praktyki z zakresu pracy Utrata wykwalifikowanych pracowników, duża rotacja lub utrzymujące się trudności w obsadzaniu wolnych stanowisk odpowiednimi kandydatami czy kandydatkami mogą mieć istotny negatywny wpływ na zdolność Allegro do skutecznego konkurowania w ramach prowadzonej przez siebie działalności, a ponadto możemy utracić znaczącą część wiedzy specjalistycznej lub też wiedza ta może stać się dostępna dla konkurentów. Ponadto, aby pozyskać lub utrzymać wykwalifikowanych pracowników, Allegro może być zmuszone do oferowania wyższych pakietów wynagrodzeń i innych świadczeń, co może prowadzić do zwiększenia kosztów osobowych. Niezdolność do pozyskania, wyszkolenia, zmotywowania lub utrzymania wykwalifikowanych pracowników bez ponoszenia nadmiernych kosztów może mieć istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową i wyniki operacyjne.

Zagrożenia i sytuacje niebezpieczne związane z pracą oraz ryzyko odniesienia obrażeń lub utraty zdrowia w związku z pracą, w tym wypadki i choroby zawodowe, mogą mieć również istotny negatywny wpływ na działalność Allegro.

Pandemia COVID-19 ma daleko idące konsekwencje dla pracowników, którzy muszą kontynuować pracę w trybie stacjonarnym (szczególnie w magazynie). Ci pracownicy, którzy pracują zdalnie, mogą nie dysponować ergonomicznymi i odpowiednimi warunkami pracy w domu.

Ryzyko korupcji i innych naruszeń Allegro może być narażone na przypadki korupcji lub przekupstwa (łapówki, nielegalne gratyfikacje, wymuszanie zapłaty, przestępczość cyfrowa), konflikt interesów lub inne nadużycia, a także na brak zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych klientów
Ryzyko związane z cyberbezpieczeństwem i naruszeniami ochrony danych osobowych Grupa Allegro prowadzi głównie portale internetowe, które mogą ucierpieć w wyniku cyberataku. Cyberbezpieczeństwo, zarządzanie danymi osobowymi oraz zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa naszej infrastruktury to ważne elementy naszej działalności.

 

Więcej na ten temat w rozdziałach Skonsolidowanego Raportu Rocznego Allegro.eu, (strona 152 i kolejne).

GRI
 • 102-9
 • 103-1
TCFD/SFDR
 • Wskaźnik
 • Wskaźnik
ESG
 • S-M5
 • S-M6
GC
 • #1
 • #2
 • #3
 • #4
 • #5
 • #6
 • #7
 • #8
 • #9
 • #10

Współpracujemy z wiarygodnymi partnerami

W 2020 roku współpracowaliśmy z ponad dwoma tysiącami rzetelnych firm, które dostarczały nam produkty i usługi niezbędne do sprawnego działania Allegro. Wybór dostawcy dla Allegro to kilkustopniowy proces pozwalający nam na znalezienie najlepszej oferty i upewnienie, że korzystamy z usługi sprawdzonego dostawcy.

kroki_krzywe_Obszar roboczy 1 kroki_krzywe_Obszar roboczy 1
GRI
 • 103-2
 • 103-3
 • 308-1
 • 414-1

Nasi dostawcy i partnerzy biznesowi

99% dostawców zostało poddanych ocenie

W Allegro rozróżniamy dwie grupy dostawców: dostarczających produkty, które są objęte sprzedażą detaliczną w ramach Oficjalnego Sklepu Allegro 1P oraz dostawców, których produkty i usługi wykorzystujemy w ramach prowadzonej przez nas działalności (administratorzy budynków, w których mieszczą się nasze biura, dostawcy mediów, oprogramowania, systemów informatycznych, centrów danych, rozwiązań technologicznych i doradczych, usług reklamowych i marketingowych oraz innych usług i produktów). W przypadku naszych dostawców chcemy mieć pewność, że kierują się zasadami podobnymi do naszych. Jeśli łączna wartość umów z dostawcą przekracza 100 tys. zł, zostaje objęty programem stałego monitorowania i oceny oraz jest zobowiązany do zaakceptowania i podpisania Kodeksu Postępowania oraz Kwestionariusza dla Dostawców i Partnerów Biznesowych, a także złożenia pisemnej deklaracji zgodności z Kodeksem Allegro i zasadami inicjatywy ONZ Global Compact. Pozwala nam to zweryfikować ich postępowanie pod względem etycznym, społecznym i środowiskowym. W 2020 roku 99% dostawców spełniających te kryteria zostało poddanych ocenie. Stanowili oni 9,7% wszystkich nowych kontrahentów (dane nie uwzględniają eBilet.pl). Szczegóły dotyczące łańcucha dostaw Allegro i charakterystyki dostawców są wewnętrzną informacją firmy.

Zobowiązania dostawców i partnerów biznesowych oparte są na 10 zasadach inicjatywy Global Compact Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Oprócz tego spółki grupy wprowadziły, zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Finansów złożony proces weryfikacji przy wyborze dostawców. Weryfikacja dokumentów finansowych, dokumentów rejestracyjnych i poprawności rachunków bankowych powinna umożliwić wyeliminowanie nieodpowiednich usługodawców. Wprowadziliśmy również politykę zakupową, procedury przetargowe, procedury kontrolingu oraz procedury prawne, które mają na celu zminimalizowanie wszelkich niedozwolonych praktyk, naruszeń prawa, korupcji i oszustw oraz innych negatywnych konsekwencji nieprzestrzegania przepisów w ramach Grupy. Dodatkowo wszystkie procesy zakupowe w Allegro.pl i Ceneo.pl realizowane są w oparciu o zintegrowane systemy informatyczne, które zapewniają pełną przejrzystość przestrzegania procedur.

GRI
 • 206-1

Allegro może każdorazowo być stroną różnych roszczeń i postępowań prawnych związanych z roszczeniami wynikającymi z jej działalności. Poniżej przedstawiono informacje o postępowaniach toczących się obecnie, w tym w okresie dwunastu miesięcy poprzedzających datę sporządzenia Sprawozdania Rocznego Allegro.eu (tj. na dzień 6 marca 2021 roku), oraz o postępowaniach w toku lub które, według naszej wiedzy, mogą zostać wszczęte, a które mogą mieć istotny wpływ na naszą działalność:

Podjęte działania prawne w dotyczące zachowań antykonkurencyjnych lub naruszających zbiorowe interesy konsumentów 2020
Liczba postępowań prawnych będących w toku w raportowanym okresie dotyczących zachowań antykonkurencyjnych, których organizacja była uczestnikiem 2
Liczba postępowań prawnych będących w toku w raportowanym okresie dotyczących zachowań naruszających zbiorowe interesy konsumentów, których organizacja była uczestnikiem 3
Liczba postępowań prawnych zakończonych prawomocnie w raportowanym okresie dotyczących zachowań antykonkurencyjnych, których organizacja była uczestnikiem 0
Liczba postępowań prawnych zakończonych prawomocnie w raportowanym okresie dotyczących zachowań naruszających zbiorowe interesy konsumentów, których organizacja była uczestnikiem 0
Kluczowe wyniki prawomocnie zakończonych postępowań, w tym wydane decyzje lub wyroki 0

 

Postępowanie przed Prezesem UOKiK

 • Postępowanie antymonopolowe w związku z rzekomym nadużywaniem pozycji dominującej poprzez faworyzowanie własnej działalności sprzedażowej na platformie
  • 6 grudnia 2019 r. Prezes UOKiK wszczął przeciwko Allegro.pl postępowanie antymonopolowe, zarzucając nadużywanie pozycji dominującej przez spółkę poprzez faworyzowanie na platformie Allegro.pl własnej działalności sprzedażowej. Odpowiedzieliśmy na dotychczasowe pytania Prezesa UOKiK i przedstawiliśmy Prezesowi UOKiK argumentację i analizę ekonomiczną świadczącą o tym, że nie mamy pozycji dominującej i nie faworyzowaliśmy własnej działalności sprzedażowej na platformie Allegro.pl. Postępowanie jest w toku.
 • Postępowanie wyjaśniające dotyczące współpracy Allegro.pl ze sprzedawcami
  • 3 września 2020 roku Prezes UOKiK w komunikacie prasowym poinformował, że wszczął postępowanie wyjaśniające w sprawie zasad współpracy Allegro.pl ze sprzedawcami w celu ustalenia, czy Allegro.pl czerpie nieuzasadnione korzyści kosztem swoich klientów. Jak wynika z komunikatu prasowego, Prezes UOKiK przeanalizuje w szczególności warunki pobierania i zwrotu opłat oraz zasady ustalania ich wysokości. W ramach postępowania wyjaśniającego Prezes UOKiK przeanalizuje również zasady funkcjonowania programu SMART! 14 września 2020 r. otrzymaliśmy od Prezesa UOKiK formalne zawiadomienie o wszczęciu postępowania wyjaśniającego, mającego na celu wstępne ustalenie, czy w związku z zasadami współpracy Allegro ze sprzedającymi na platformie Allegro.pl mogło dojść do naruszenia przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, uzasadniającego wszczęcie postępowania antymonopolowego. Odpowiedzieliśmy na dotychczasowe pytania Prezesa UOKiK. Postępowanie jest w toku
 • Postępowanie przeciwko Allegro.pl w celu zbadania, czy regulamin Allegro.pl zawiera klauzule abuzywne
  • 15 września 2020 r. otrzymaliśmy od Prezesa UOKiK formalne zawiadomienie o wszczęciu przeciwko nam postępowania w sprawie o uznanie postanowień wzorca umowy stosowanej przez nas za niedozwolone. Odpowiedzieliśmy na dotychczasowe pytania Prezesa UOKiK, przedstawiliśmy argumenty świadczące o tym, że stosowane przez nas postanowienia wzorca umowy są zgodne z prawem i zaproponowaliśmy zobowiązania. Postępowanie jest w toku.
 • Postępowanie wyjaśniające w sprawie stosowanej przez e-Bilet.pl procedury zwrotu biletów w trakcie pandemii COVID-19
  • 22 lutego 2021 r. otrzymaliśmy formalne zawiadomienie o wszczęciu przez Prezesa UOKiK postępowania wyjaśniającego w sprawie ustalenia, czy eBilet.pl naruszył zbiorowe interesy konsumentów. W tym samym dokumencie Prezes UOKiK skierował do eBilet.pl pytania dotyczące zasad zwrotu biletów w czasie trwania pandemii COVID-19, w szczególności propozycji przekazania voucherów zamiast zwrotu gotówki. Postępowanie jest w toku.
 • Odwołanie od decyzji Prezesa UOKiK w sprawie zarzucanego Allegro.pl braku zamieszczenia w regulaminie szczegółowego opisu zasad blokady konta (kont) kupującego w sytuacji, gdy sprzedający ubiega się o zwrot prowizji z winy kupującego
  • 9 lutego 2016 r. Prezes UOKiK wydał decyzję nr DDK 1/2016, w której uznał, że praktyka Allegro.pl polegająca na braku zamieszczania w regulaminie informacji o zasadach udzielania konsumentom ostrzeżeń oraz zawieszania ich kont na skutek ubiegania się przez sprzedających o zwrot prowizji w związku z niewykonaniem umowy zawartej za pośrednictwem platformy Allegro.pl stanowi naruszenie zbiorowych interesów konsumentów i nakazał jej zaniechania. Prezes UOKiK nie nałożył kary. Allegro.pl odwołało się od tej decyzji. Sąd I instancji nie uwzględnił odwołania. Wnieśliśmy apelację.
   W związku z potwierdzonym wynikiem postępowania zakończonym wyrokiem Sądu Apelacyjnego z 2 czerwca 2021 r. – dot decyzji UOKiK DDK 1/2016 (decyzja w całości utrzymana w mocy) w dniu 16 czerwca na stronie Allegro.pl opublikowany został link do decyzji Prezesa UOKiK z dnia 9 lutego 2016 r.nr DDK 1/2016 . W tej decyzji Prezes UOKiK stwierdził, że Allegro stosuje praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów polegającą na braku zamieszczania w Regulaminie Allegro informacji o zasadach udzielania konsumentom ostrzeżeń oraz zawieszania ich kont na skutek ubiegania się przez sprzedających o zwrot prowizji w związku z niewykonaniem umowy zawartej za pośrednictwem serwisu Allegro.pl. Decyzja stała się prawomocna na skutek wyroku Sądu Apelacyjnego z 2 czerwca 2021 r. Jednocześnie Allegro informuje, że wskutek aktualizacji Regulaminu Allegro z dniem 24 marca 2020 r. Spółka trwale zaprzestała udzielania konsumentom ostrzeżeń oraz zawieszania ich kont w sytuacjach opisanych w decyzji Prezesa UOKiK, a w praktyce sankcja zawieszania konsumentom kont w takich okolicznościach nie jest stosowana od 11 września 2016 r. Allegro informuje, że rozważa wniesienie skargi kasacyjnej od wyroku Sądu Apelacyjnego do Sądu Najwyższego.

We wszystkich powyższych sprawach Allegro w pełni współpracuje z UOKIK, udostępniając niezbędne informacje i dokumenty. Jesteśmy przekonani, że postępowania potwierdzą wysokie standardy naszej działalności.

Wyniki wyszukiwania