Raport ESG
2020

Słowniczek

1P – Dotyczy działalności własnej, Oficjalny Sklep Allegro, działalność własna Allegro.pl

3P, Third Party – Dotyczy działalności prowadzonej przez podmioty zewnętrzne

Aktywni Kupujący to na koniec okresu każdy unikalny adres e-mail powiązany z kupującym, który dokonał zakupu na Allegro.pl i Allegrolokalnie.pl (z wyłączeniem eBilet) w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy;

B2C – model biznesowy business-to-consumer (biznes dla klientów)

C2C – model consumer-to-consumer (klienci dla klientów)

GMV na aktywnego kupującego – oznacza GMV z dwunastu miesięcy poprzedzających koniec okresu (z wyłączeniem sprzedaży biletów eBilet) podzielone przez liczbę aktywnych kupujących na koniec tego okresu;

GMV – oznacza wartość towaru brutto, która stanowi całkowitą wartość brutto towarów i biletów sprzedanych na platformach Allegro.pl, Allegrolokalnie.pl i eBilet.pl (w tym podatek VAT);

Gospodarka o obiegu zamkniętym (circular economy) jest koncepcją gospodarczą, w której produkty, materiały oraz surowce powinny pozostawać w gospodarce tak długo, jak jest to możliwe, a wytwarzanie odpadów powinno być jak najbardziej zminimalizowane

Hackathon – wydarzenie dla programistów, podczas którego przy projektach programistycznych intensywnie współpracują informatycy i inne osoby związane z tworzeniem oprogramowania, w tym graficy, projektanci interfejsów, kierownicy projektów, eksperci dziedzinowi i inni

IPO – Pierwsza oferta publiczna akcji Spółki na GPW

Interesariusze (ang. stakeholders) – to wszystkie osoby, podmioty, grupy i jednostki, które mogą wpływać na przedsiębiorstwo lub pozostają pod wpływem jego działalności, np. pracownicy, dostawcy, organizacje branżowe etc.

Metoda location-based – emisja związana z energią elektryczną obliczona z wykorzystaniem średniego krajowego wskaźnika emisji

Metoda market-based – emisja związana z energią elektryczną obliczona z wykorzystaniem wskaźnika emisji właściwego dla sprzedawcy energii

NPS – Wskaźnik rekomendacji netto (ang. net promoter score)

SDGs (ang. Sustainable Development Goals) – Cele Zrównoważonego Rozwoju

SFDR (ang. Sustainable Finance Disclosures Regulation) – Rozporządzenie w sprawie ujawniania informacji dotyczących zrównoważonych inwestycji przez uczestników rynku finansowego (Rozporządzenie 2019/2088) ma na celu zwiększenie przejrzystości rynku i zapobieganie tzw. greenwashingowi.

Skorygowana EBITDA – oznacza zysk operacyjny przed amortyzacją, dodatkowo skorygowany w celu wyłączenia kosztów transakcji, kosztów monitorowania, kosztów przygotowania strategii rynkowej, kosztów restrukturyzacji pracowników, koszty restrukturyzacji grup, darowizny na rzecz różnych organizacji pożytku publicznego, niektóre premie dla pracowników, Program Motywacyjny dla Kadry Zarządzającej, środki przeznaczone na ochronę sanitarną pracowników, programy motywacyjne dla pracowników.

Skorygowana EBITDA / GMV – oznacza skorygowaną EBITDA podzieloną przez GMV

Skorygowana EBITDA / przychody netto – oznacza skorygowaną EBITDA podzieloną przez przychody netto

Taksonomia UE – Rozporządzenie 2020/852 w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje zmieniające rozporządzenie (UE) 2019/2088 zwane Taksonomią UE to system jednolitej klasyfikacji działań na rzecz zrównoważonego rozwoju, które ma wesprzeć inwestorów w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.

TCFD (ang. Task Force on Climate-related Financial Disclosures) – zalecenia Grupy Zadaniowej ds. Ujawniania Informacji Finansowych Związanych z Klimatem

Wskaźnik przejęcia oznacza stosunek przychodów z rynku podzielony przez GMV po odjęciu GMV wygenerowanej przez sprzedaż detaliczną 1P (ubruttowione o VAT)

Wyniki wyszukiwania